088 - 200 8800 Open/sluit menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

OPEN TRAININGEN

Algemene voorwaarden voor onze open trainingen en seminars. Neem contact met ons op wanneer je behoefte hebt aan een toelichting: 088 – 200 8800.

Artikel 1. NRTO
Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 3. De inschrijving
Artikel 4. Annulering door de deelnemer
Artikel 5. Annulering door YEARTH Academy
Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Intellectueel eigendom
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Verjaring of verval
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 14. Klachtenprocedure

Artikel 1. NRTO

YEARTH Academy is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Algemene voorwaarden NRTO zijn van toepassing. YEARTH handelt conform de Gedragscode van de NRTO.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YEARTH Academy betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door YEARTH.

Artikel 3. De inschrijving

De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van YEARTH Academy aan de opdrachtgever. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de YEARTH Academy website of in de YEARTH Academy brochures te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en uitleg op de YEARTH Academy website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Inschrijvingen worden aanvaard door YEARTH Academy, nadat YEARTH Academy dat schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

Particuliere deelnemers die zelf de betaling voltooien, hebben recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Deze gaat in direct na aanmelding. Binnen deze termijn heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Om de overeenkomst te ontbinden dient een e-mail gestuurd te worden naar info@yearth.nl. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de training is bijgewoond. Annuleringen voor aanvang van de training dienen per e-mail gestuurd te worden naar info@yearth.nl. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdatum wordt 10% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdatum wordt 20% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdatum wordt 30% van de trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Op verzoek van de deelnemer kan in overleg besloten worden om de training naar een later moment te verplaatsen. Bij verplaatsing van de training meer dan 14 dagen voor aanvang van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- exclusief BTW in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de training binnen 14 dagen voor aanvang van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief BTW in rekening gebracht. Indien de deelnemer gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wil annuleren, worden de hierboven vermelde annuleringskosten berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de (oorspronkelijke) eerste trainingsdag. In alle gevallen kan – na toestemming van YEARTH Academy – een vervanger worden gestuurd. De deelnemer is gerechtigd de reeds aangevangen training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval wordt 50% van de trainingskosten plus de reeds gevolgde trainingsdagen in rekening gebracht, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door YEARTH Academy.

Artikel 5. Annulering door YEARTH Academy

YEARTH Academy heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan YEARTH Academy betaalde bedrag. YEARTH Academy levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt YEARTH zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Dit recht vervalt voor de deelnemer indien er voor YEARTH Academy sprake is van overmacht (zie artikel 11).

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging

YEARTH Academy heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. YEARTH Academy kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient per e-mail te geschieden.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen van een training zijn vermeld op de YEARTH website en in de digitale YEARTH brochures. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door YEARTH Academy bevestigd, overeengekomen. YEARTH Academy heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de  op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 8. Betaling

De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij YEARTH Academy.  Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten zoals overnachtingskosten zijn niet inbegrepen in het deelnemersbedrag en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant betaald te worden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

YEARTH Academy bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van YEARTH Academy. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van YEARTH Academy.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

YEARTH Academy spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat YEARTH Academy in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. YEARTH Academy verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens YEARTH Academy of door derden wordt verzorgd, aanvaart YEARTH Academy slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van YEARTH is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan YEARTH Academy verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. YEARTH aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van YEARTH. YEARTH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade voor bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Verjaring of verval

Alle rechtsvorderingen jegens YEARTH, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van YEARTH Academy onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door YEARTH Academy blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van YEARTH Academy of diens leveranciers.
12.2 YEARTH Academy is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, YEARTH Academy niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van YEARTH Academy te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van YEARTH Academy ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
12.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 14. Klachtenprocedure

YEARTH Academy doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@yearth.nl. t.a.v. YEARTH Academy, afdeling Quality Control, Gooimeer 9, 1411 DD Naarden.

INCOMPANY

Onderstaand onze algemene voorwaarden voor onze Incompany diensten. Behoefte aan een toelichting? Neem contact met ons op: 088 – 200 8800.

Artikel 1. NRTO
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht
Artikel 4. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
Artikel 5. Annulering of wijziging coaching door de opdrachtgever
Artikel 6. Vervanging
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Opschorting en ontbinding
Artikel 10. Auteursrecht
Artikel 11. Overname van personeel
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Verjaring of verval
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 16. Klachtenprocedure

Artikel 1. NRTO

YEARTH Academy is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Algemene voorwaarden NRTO zijn van toepassing. YEARTH Academy handelt conform de Gedragscode van de NRTO.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van YEARTH Academy, alsmede op alle overeenkomsten tussen YEARTH Academy en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door YEARTH Academy .
2.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door YEARTH Academy schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van YEARTH Academy zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen YEARTH Academy en de opdrachtgever komt tot stand door (1)  ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door YEARTH Academy van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

Artikel 4. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.

  • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
  • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 5. Annulering of wijziging van coaching door de opdrachtgever

In afwijking van artikel 4 kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaande aan de sessie. Annulering of wijziging geschiedt te allen tijde in direct telefonisch overleg. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voorafgaande aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Vervanging

De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien aan YEARTH Academy wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 7. Prijzen

Alle aanbiedingen van YEARTH Academy zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betaling

YEARTH brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door YEARTH Academy. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is YEARTH Academy gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is YEARTH Academy gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij het niet tijdige nakoming verplicht aan YEARTH Academy alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 110,-.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

YEARTH Academy heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door YEARTH Academy uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij YEARTH Academy tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YEARTH Academy zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
10.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van YEARTH Academy berust eveneens uitsluitend bij YEARTH Academy tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11. Overname van personeel

De werknemers van YEARTH Academy zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van YEARTH Academy mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten YEARTH Academy om, (ex-)werknemers van YEARTH Academy in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten YEARTH Academy om direct dan wel indirect gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer inmiddels in dienst is bij een derde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 YEARTH Academy spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden van de vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland NRTO uit te voeren.
12.2 YEARTH Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
12.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.500,-.
12.4 YEARTH Academy zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
12.5 YEARTH Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6 YEARTH Academy zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13. Verjaring of verval

Alle rechtsvorderingen jegens YEARTH, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van YEARTH Academy onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door YEARTH Academy blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van YEARTH Academy of diens leveranciers.
14.2 YEARTH Academy is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, YEARTH Academy niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van YEARTH Academy te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van YEARTH Academy ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
14.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 16. Klachtenprocedure

YEARTH doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@yearth.nl. t.a.v. YEARTH Academy, afdeling Quality Control, Gooimeer 9, 1411 DD Naarden.

KLACHTENPROCEDURE

Definities

1. YEARTH Academy, gevestigd aan het Gooimeer 9, 1411 DD Naarden.
2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training.
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij YEARTH Academy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Stap 1. Indienen van een klacht

1. De klacht dient eerst telefonisch besproken te zijn met een onafhankelijke medewerker die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid betrokken is, waarbij wij ervan uitgaan dat we eventuele klachten altijd op een billijke manier met elkaar oplossen. Wanneer wij echter niet tot een overeenstemming komen verzoeken wij de klager zijn of haar klacht schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend in te dienen bij YEARTH Academy t.a.v. afdeling Quality Control, Gooimeer 9, 1411 DD Naarden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Stap 2. Behandeling van de klacht

1. YEARTH Academy bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager uiterlijk binnen 5 werkdagen.
2. YEARTH Academy verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover YEARTH Academy beschikt.
3. Binnen ten hoogste 1 week na ontvangst van de klacht stelt YEARTH Academy de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Stap 3. Uitspraak

1. Binnen 4 weken na het horen neemt YEARTH Academy een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan de klager zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend en wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Ingangsdatum

1. Deze regeling is ingegaan op 1 juni 2017.